top of page

Chất giúp khô nhanh coban cho chất phủ gốc dung môi

 

TDS: 6% Cobalt Nap-All®

 

6% Cobalt Nap-All®

  • Dùng Cho

bottom of page