top of page

Chất kết dính một thành phần không chứa dung môi (loại đóng rắn bằng hơi ẩm) dựa trên PU, được thiết kế để cán màng lên carton đã in và chưa in + màng cho giấy đã in và chưa in.

FLEXBON OC 512/OC 511 - Keo Cán Màng Không Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    Carton: in và chưa in Màng và giấy: in và chưa in.

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc không dung môi 1 thành phần 

bottom of page