top of page

Chất giúp khô nhanh mangan cho chất phủ gốc dung môi

 

TDS: Octa-Soligen®Calcium 5, basic

 

Octa-Soligen® Manganese 8 (oil)

  • Dùng Cho

    Mực in

bottom of page