top of page

VOC free sấy và lạnh cho các hệ thống tự động.

PC520 - 100 Degree Wash - Dùng vệ sinh hệ mực sấy và lạnh

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >100C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Không có VOC, Làm Ẩm cho hệ mực thường, hệ mực sấy

bottom of page