top of page

Đối với các bản kẽm dương và âm, có sẵn ở dạng cô đặc và sẵn sàng để sử dụng.

Plate Developers - Thuốc Hiện Bản

  • Dùng Cho

    Kẽm Thường

bottom of page