top of page

ACCUREL® GA 314 được sử dụng làm chất chống đọng sương cho màng bao bì thực phẩm như màng thổi PP, màng đúc và màng định hướng hai trục. ACCUREL® GA 314 phân tán đồng nhất trong quá trình xử lý ngay cả ở mức bổ sung thấp.

 

TDS: ACCUREL® GA 314

ACCUREL® GA 314

    bottom of page