top of page

Chất giúp khô nhanh Zirconium cho chất phủ giảm VOC và chất rắn cao

 

TDS: Borchers® Deca Zirconium 15 HS

 

Borchers® Deca Zirconium 15 HS

  • Dùng Cho

    Hệ thống chất phủ giảm VOC và chất rắn cao

bottom of page