top of page

VOC-Free và silicone Free gốc polyme dùng khữ bọt cho chất phủ gốc nước, keo, mực in và vecni in phủ. Chất khử bọt này cũng có thể được sử dụng để tạo viên dưới nước cho nhựa nhiệt dẻo.

 

TDS: BYK-016

BYK-016

  • Thông Tin Khác

    Chất khử bọt và phụ gia thoát khí

bottom of page