top of page

Chất khử bọt và thoát khí có chứa silicone, hiệu quả cao đối với: mực in UV 100% hệ dung môi, độ rắn cao và không chứa dung môi và vecni in phủ cũng như các loại gốc PUR. Phụ gia xử lý cho hệ thống nhựa thermoset và chất đánh bóng (Nhũ tương bốc cháy).

 

TDS: BYK-1797

BYK-1797

  • Thông Tin Khác

    Chất khử bọt và phụ gia thoát khí, Phụ Gia Cho Mực Thường và Mực UV

bottom of page