top of page

Dây khữ tĩnh điện cho ngành giấy, bao bì và các khu vực có khả năng xảy ra tĩnh điện.

Dây khữ tĩnh điện

  • CHI TI?T

  • S? D?NG

bottom of page