top of page
Dung cụ thường dùng rất tiện lợi để kiểm tra độ nhớt trong nhà in là phiểu Zahn. Phiểu này còn dùng để kiểm tra chất lượng mực in . Đo thời gian tính bằng giây từ lúc bắt đầu đến điểm cuối cùng khi dừng đồng hồ bấm lại

Cốc đo độ nhớt ZAHN CUP

  • CHI TIẾT

  • SỬ DỤNG

bottom of page