top of page

"Hiệu suất trung đến tốt - chất keo 2 thành phần không dung môi, là sự kết hợp của polyete và chuỗi polyeste hóa học mà không làm tăng COF. Nó có khả năng liên kết và độ bền hàn tuyệt vời. Khuyến nghị cho PE tối đa 100 micron. Nó đóng rắn nhanh, kết dính và độ bền liên kết tốt. Thích hợp cho BOPP/BOPP, BOPP/MCPP và BOPP/MBOPP"

FLEXBON 777A/999C - Keo Cán Màng Không Dung Môi

  • Màng Tương Thích

    PE BOPP/BOPP, BOPP/MCPP và BOPP/MBOPP

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc không dung môi 2 thành phần 

bottom of page