top of page

Dựa trên Polyester polyol. Keo dán PU hai thành phần SB hiệu năng được khuyên dùng cho các ứng dụng thông thường. Hiệu suất tốt trên nền kim loại hóa và nền PE. 
Không được khuyến nghị cho các ứng dụng sử dụng Nitơ. Được đề xuất cho các loại nền màng khác nhau như PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/CPP/PearishedBOPP/PE lên đến 60 micron.
 

FLEXBON FL - 480 FC/FLEXBON 9081 L (80% / 75% solids)

  • Màng Tương Thích

    PET/MET PET/BOPP/MET BOPP/CPP/PearishedBOPP/PE
     

  • Thông Tin Khác

    Keo cán màng gốc dung môi 2 thành phần 
     

bottom of page