top of page

Một chất kết dính acrylic trong nước được thiết kế để sử dụng trong sản xuất các màng cho bao bì thực phẩm. Đây là chất kết dính một thành phần, không chứa formaldehyde, toàn phần là acrylic. Nó có thể được áp dụng bằng kỹ thuật in ống đồng thông thường

FLEXBOND FP DRY LAM AEM 36

  • Màng Tương Thích

    màng cho bao bì thực phẩm

  • Thông Tin Khác

    Keo ghép khô cho bao bì thực phẩm

bottom of page