top of page

Là chất kết dính acrylic gốc nước một thành phần để cán giấy với màng nhôm, cấu trúc m-CPP và m-PET có đặc tính chịu nhiệt tuyệt vời.

FLEXBOND FP DRY LAM HR AEM 90

  • Màng Tương Thích

    giấy với màng nhôm, cấu trúc m-CPP và m-PET

  • Thông Tin Khác

    Keo ghép khô cho màng nhôm

bottom of page