top of page

Chất phụ gia để cải thiện hiệu suất khi được sử dụng trên nền mõng

Low curl Additive

  • Dùng Cho

    Phụ gia để thêm vào công thức vecni khi chất liệu in mỏng - cải thiện hiệu suất

  • Thông Tin Khác

    Phụ gia tăng hiệu xuất của nền mõng cho vecni

bottom of page