top of page

Hỗn hợp giúp khô nhanh

 

TDS: Octa-Soligen®27

 

Octa-Soligen® 27

  • Dùng Cho

    Nhựa dầu trung bình và dài

bottom of page