top of page

Chất giúp khô nhanh stroni

 

TDS: Octa-Soligen®Strontium 10

 

Octa-Soligen® Strontium 10

  • Dùng Cho

    Hệ gốc Alkyd, đặc biệt với hàm lượng chất rắn cao

bottom of page