top of page

Chất giúp khô nhanh kẽm cho chất phủ gốc dung môi

 

TDS: Octa-Soligen® Zinc 23

 

Octa-Soligen® Zinc 23

  • Dùng Cho

    Hệ gốc dung môi dựa trên alkyd và este epoxy khô bằng quá trình oxy hóa

bottom of page