top of page

Phiên bản có nồng độ cao hơn PC206 với chất mài mòn và tăng khả năng làm sạch

PC202 - Daily Plate Cleaner Plus - Dung Dịch Vệ Sinh Kẽm

  • Dùng Cho

    Kẽm Thường

  • Thông Tin Khác

    Chất vệ sinh kẽm nồng độ cao

bottom of page