top of page

Công dụng kép, làm sạch và bảo quản ngắn hạn kẽm với Gum.

PC203 - Washout Gum - Dung Dịch Vệ Sinh và Bảo Quản Kẽm

  • Dùng Cho

    Kẽm Thường

  • Thông Tin Khác

    Chất công dụng kép bảo quản và làm sạch kẽm

bottom of page