top of page

Chất khử bọt cho dung dịch làm ẩm ngay lập tức, ngăn chặn sự thông khí và tạo ra một màng phẳng hơn loại bỏ các bọt khí có thể dẫn đến việc bề mặt không hoàn hảo.

PC315 - PC Antifoam Additive

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Dung dịch khữ bọt cho hệ thống làm ẩm offset

bottom of page