top of page

In tờ và cuộn. Dành cho các hệ thống tự động. Để làm sạch hệ thống mực in thường.

PC508 - Daily Wash - Dùng vệ sinh trục + cao su hằng ngày

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  ~38C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ Mực Thường, hệ tự động

bottom of page