top of page

In tờ và cuộn. Dành cho các hệ thống tự động. Để làm sạch hệ thống mực in thường, mực nhiệt và mực in lạnh

PC510 - PC Auto Wash - Dùng vệ sinh hệ mực thường, sấy và lạnh

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >61C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ Mực Thường, hệ tự động

bottom of page