top of page

In tờ để làm sạch mực UV. Có chứng nhận FOGRA và an toàn cho các hợp chất EPDM có thêm tác dụng làm sạch sâu.

PC517 - UV EX Wash - Dùng vệ sinh hệ mực UV, HỢP EPDM

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >80C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh; UV

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ mực UV, HỢP với EPDM

bottom of page