top of page

In tờ, để làm sạch mực UV. Có chứng nhận FOGRA và an toàn cho các hợp chất EPDM.

PC518 - Auto UV Wash - Dùng vệ sinh hệ mực UV

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >75C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh; UV

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ mực UV, HỢP với EPDM

bottom of page