top of page

In tờ để làm sạch hệ thống mực UV và hỗn hợp. Thích hợp cho các hợp chất EPDM.

PC523 - UV Wash - Dùng vệ sinh hệ mực UV và lai - HỢP EPDM

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >67C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh; UV

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ mực UV và lai (thường và UV), HỢP hệ EPDM

bottom of page