top of page

In tờ, để làm sạch các loại mực thông thường, UV và hybrid. Không thích hợp cho các hợp chất EPDM.

PC524 - All Wash - Dùng vệ sinh hệ mực thường, UV và lai - KHÔNG hợp EPDM

 • Hoà Tan Trong Nước

  Yes

 • Flashpoint

  >70C

 • Dùng Cho

  Dung Dịch Wash/Vệ Sinh; UV

 • Thông Tin Khác

  Làm Ẩm cho hệ mực UV và lai (thường và UV), KHÔNG hợp hệ EPDM

bottom of page