top of page

Chất làm cứng nước cho nước RO để thay thế các chất điện giải bị mất trong quá trình lọc nước. 0,5% cho độ cứng in lý tưởng là 8dH

PC721 - Water Hardener

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Tăng độ cứng của nước

bottom of page