top of page

Dùng cho Polyester, kỹ thuật số không nước và các loại tấm “yêu cầu đặc biệt” khác.

Specialist plate cleaners - Dung Dịch Vệ Sinh Bản Đặc Biệt

  • Dùng Cho

    Kẽm Đặc Biệt, KTS, Polyester

bottom of page