top of page

Chất hoạt động bề mặt SURFYNOL® 440 có thể hoạt động như một chất làm ướt động học không tạo bọt trong nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm chất phủ gốc nước, mực in, chất kết dính, hóa chất nông nghiệp và nhiều ứng dụng đặc biệt trong công nghiệp. Đây là chất lỏng hoạt động 100%, dễ xử lý, không chứa alkylphenol ethoxylate (APE) hoặc các chất ô nhiễm không khí nguy hiểm (HAP). SURFYNOL® 440 Chất hoạt động bề mặt tuân thủ một số quy định cần thiết cho các ứng dụng yêu cầu tuân thủ tiếp xúc với thực phẩm ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á.

 

TDS: SURFYNOL® 440

SURFYNOL® 440

    bottom of page