top of page

Tiêu chuẩn đậm đặc Lớp phủ bóng hai mặt ở độ nhớt 100-110 giây

WB DS Gloss - Phủ Bóng

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Vecni phủ bóng 2 mặt

bottom of page