top of page

Tiêu chuẩn đậm đặc Lớp phủ trung tính hai mặt ở độ nhớt 100-110 giây

WB DS Neutral - Phủ Trong

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Vecni phủ trong 2 mặt

bottom of page