top of page

Lớp phủ Nhũ tương một mặt siêu bóng đậm đặc ở độ nhớt 100-110 giây

WB SS Super High Gloss - Phủ Bóng Cao

  • Dùng Cho

    Phụ gia thêm vào nước của dung dịch làm ẩm

  • Thông Tin Khác

    Vecni phủ độ bóng cao 1 mặt

bottom of page