top of page

Phụ gia để cải thiện nền và thấm ướt mực.

Wetting Agent

  • Dùng Cho

    Phụ gia để thêm vào công thức vecni khi cần thấm ướt và cải thiện chất liệu in

  • Thông Tin Khác

    Tăng độ ướt vecni

bottom of page